Večernji List - najnovije vijesti iz Hrvatske, svijeta, sporta, showbiza i lifestyle
Naslovnica Tech/Sci SMART - Pogled u tehnološku sadašnjost i budućnost

Zuckerberg odustao od novogodišnjih odluka, sada promišlja cijelo desetljeće unaprijed

Ovo desetljeće donijet će uređaje za VR koji će nam omogućiti da uvijek budemo na mjestu na kojem želimo biti, pa makar i samo virtualno. Mobiteli će i dalje biti dominantni, no vjerujem da će ih polako zamijeniti VR uređaji, predviđa M. Zuckerberg
16. siječnja 2020. u 12:45 0 komentara 292 prikaza
Mark Zuckerberg
Foto: Reuters/PIXSELL

“Sva­ke no­ve go­di­ne u po­s­ljed­njem de­set­lje­ću pos­ta­vio sam si osob­ni iz­a­zov. Cilj mi je bio ras­ti na no­ve na­či­ne, i iz­van sva­kod­nev­nog pos­la, od­nos­no uprav­lja­nja Fa­ce­bo­okom. Ta­ko sam učio man­da­rin­ski, ko­di­rao vlas­ti­tog kuć­nog osob­nog asis­ten­ta, či­tao vi­še knji­ga, tr­čao, lo­vio i ku­hao te pu­no raz­go­va­rao u jav­nos­ti”, po­čeo je svoj post na Fa­ce­bo­oku nje­gov os­ni­vač i pr­vi čo­vjek te naj­po­pu­lar­ni­je svjet­ske druš­tve­ne mre­že Mark Zuc­ker­berg.

Bi­lo je lo­gič­no oče­ki­va­ti da će us­li­je­di­ti no­vi iz­a­zov za no­vu 2020. No, Zuc­ker­berg se na­kon de­set­lje­ća is­pu­nja­va­nja za­da­ta­ka, či­ni se, umo­rio. Ta­ko je obja­vio da odus­ta­je od no­vo­go­diš­njih za­da­ta­ka, a umjes­to to­ga, us­mje­rit će se na du­go­roč­ni­je pro­miš­lja­nje o to­me ka­ko bi slje­de­će de­set­lje­će mo­glo iz­gle­da­ti ka­da je ri­ječ o na­pret­ku teh­no­lo­gi­je i po­bolj­ša­nja sva­kod­nev­nog ži­vo­ta, ali i cje­lo­kup­nog druš­tva, zbog to­ga.

Na­oča­le – no­va teh­no­lo­gi­ja

– Kad sam za­po­čeo s ovim iz­a­zo­vi­ma, ži­vot mi se uglav­nom vr­tio oko iz­grad­nje Fa­ce­bo­oka. Sa­da u Fa­ce­bo­oku ra­zvi­ja­mo niz raz­li­či­tih apli­ka­ci­ja i teh­no­lo­gi­ja – od pri­mje­ri­ce no­ve pri­vat­ne druš­tve­ne plat­for­me do pro­ši­re­ne i vir­tu­al­ne stvar­nos­ti. Iz­van Fa­ce­bo­oka, pak, otac sam i vo­lim provoditi vri­je­me s obi­te­lji, ba­vi­ti se fi­lan­tro­pi­jom i usa­vr­ša­va­ti se u spor­to­vi­ma i ho­bi­ji­ma. Dra­go mi je što sam odra­dio niz iz­a­zo­va, ali sa­da je vri­je­me za ne­što druk­či­je – objas­nio je M. Zuc­ker­berg svo­ju od­lu­ku te nas­ta­vio: – Sa­da ću se us­mje­ri­ti na du­go­roč­ni­je raz­dob­lje, i po­ku­ša­ti pro­mis­li­ti ka­ko će druš­tvo i moj ži­vot iz­gle­da­ti 2030. go­di­ne. Do ta­da će mo­ja kći Max ići u sred­nju ško­lu, imat će­mo teh­no­lo­gi­ju ko­ja će nam po­mo­ći da se osje­ća­mo is­tin­ski bli­zu dru­gih oso­ba. Znans­tve­na is­tra­ži­va­nja po­mo­ći će da mno­ge bo­les­ti bu­du iz­lje­či­ve ili spri­je­če­ne te će se naš ži­vot­ni vi­jek pro­du­ži­ti za 2,5 go­di­ne.

Ta­ko je Zuc­ker­berg, po­nu­dio niz pre­dvi­đa­nja o to­me ka­ko će se stva­ri mi­je­nja­ti u slje­de­ćih de­set go­di­na i ko­je će te­me bi­ti u ža­ri­štu in­te­re­sa.

Ka­da je po­kre­tao Fa­ce­bo­ok, že­lio je, pi­še Zuc­ker­berg, “da nje­go­va ge­ne­ra­ci­ja do­bi­je svoj glas. Vje­ro­vao je da ima­ju što re­ći, no da ih se do­volj­no ne slu­ša. Is­pos­ta­vi­lo se da pos­to­ji niz raz­nih sku­pi­na ko­je su ta­ko­đer pu­tem Fa­ce­bo­oka do­bi­le svoj glas, no ipak, ni­je se do­go­di­la smje­na ge­ne­ra­ci­ja jer još uvi­jek pos­to­ji niz ins­ti­tu­ci­ja u druš­tvu ko­je ne ra­de do­volj­no na rje­ša­va­nju pro­ble­ma s ko­ji­ma se su­oča­va­ju mla­đe ge­ne­ra­ci­je – od kli­mat­skih pro­mje­na do tro­ško­va obra­zo­va­nja i zdrav­s­tve­ne za­šti­te. Ali ka­ko mi­le­ni­jal­ci i no­ve ge­ne­ra­ci­je stje­ču pra­vo gla­sa, vje­ru­jem da će se te pro­mje­ne po­če­ti do­ga­đa­ti, uz po­moć na­še druš­tve­ne mre­že ko­je im da­ju pu­bli­ci­tet i mo­guć­nos­ti da bu­du glas­ni­ji. In­ter­net nam je dao su­per moć da se mo­že­mo po­ve­za­ti s bi­lo kim, bi­lo gdje, go­vo­ri Zuc­ker­berg. Dio smo za­jed­ni­ce s mi­li­jar­da­ma lju­di, ipak, bi­ti dio ta­ko ve­li­ke za­jed­ni­ce no­si svo­je iz­a­zo­ve, pri­je sve­ga stva­ra po­tre­bu za do­dat­nom in­tim­noš­ću, sma­tra Zuc­ker­berg te ka­zu­je ka­ko će se u slje­de­ćem de­set­lje­ću ra­zvi­ja­ti niz ma­njih pri­vat­nih za­jed­ni­ca ne bi li se osje­ćaj in­tim­nos­ti ob­no­vio. U ro­ku od pet go­di­na po­nov­no će­mo se okre­nu­ti ra­zvo­ju ma­njih onli­ne pri­vat­nih za­jed­ni­ca”.

U po­s­ljed­njem de­set­lje­ću naj­br­ži rast gos­po­dar­stva os­tva­ren je u teh­no­lo­škoj in­dus­tri­ji, pi­še pr­vi čo­vjek Fa­ce­obo­oka, te oče­ku­je da će teh­no­lo­gi­ja i da­lje stva­ra­ti mo­guć­nos­ti, no fo­kus je sa­da us­mje­ren na sve one ko­ji ni­su dio IT sek­to­ra, a ko­ji­ma će bi­ti dos­tup­ni svi teh­no­lo­ški ala­ti ka­ko bi ras­li što br­že. Ti­je­kom slje­de­ćeg de­set­lje­ća ra­zvit će­mo ala­te za tr­go­vi­nu i pla­ća­nja ka­ko bi sva­ki ma­li po­sao imao jed­nos­ta­van pris­tup is­toj teh­no­lo­gi­ji.

Teh­no­lo­ška plat­for­ma 2010-ih bio je mo­bil­ni te­le­fon. Plat­for­ma 2000-ih pri­je to­ga od­no­si­la se na web, a de­ve­de­se­tih je to bi­lo stol­no ra­ču­na­lo. Zuc­ker­berg oče­ku­je da će mo­bi­te­li i da­lje bi­ti pri­mar­ni ure­đa­ji, no u ne­kom tre­nut­ku 2020-ih do­bit će­mo na­oča­le za pro­ši­re­nu stvar­nost ko­je će re­de­fi­ni­ra­ti naš od­nos s teh­no­lo­gi­jom. Pro­ši­re­na i vir­tu­al­na stvar­nost stva­ra­ju osje­ćaj pri­sut­nos­ti – osje­ćaj da ste upra­vo na  mjes­tu na kojem želite biti i upravo s osobom koju želite pored sebe iako ste kilometrima udaljeni.. Umjes­to da ima­mo ure­đa­je ko­ji nas od­v­la­če od lju­di oko nas, slje­de­ća plat­for­ma po­mo­ći će nam da bu­de­mo pri­sut­ni­ji i bli­ži s dru­gi­ma. Ia­ko se ne­ki ra­ni ure­đa­ji či­ne nes­pret­ni­ma, mis­lim da će ovo bi­ti naj­po­pu­lar­ni­ja plat­for­ma za ljud­sku i so­ci­jal­nu teh­no­lo­gi­ju ko­ju je it­ko do­sad iz­gra­dio – tvr­di Zuc­ker­berg.

No­vi obli­ci uprav­lja­nja

Jed­no od glav­nih pi­ta­nja u slje­de­ćem de­set­lje­ću gla­si: ka­ko tre­ba­mo uprav­lja­ti ve­li­kim no­vim di­gi­tal­nim za­jed­ni­ca­ma ko­je omo­gu­ća­va in­ter­net. Plat­for­me po­put Fa­ce­bo­oka mo­ra­ju ra­di­ti kom­pro­mi­se u ve­zi s druš­tve­nim vri­jed­nos­ti­ma – po­put slo­bod­nog iz­ra­ža­va­nja i si­gur­nos­ti ili iz­me­đu pri­vat­nos­ti i pro­vo­đe­nja za­ko­na, ili iz­me­đu stva­ra­nja otvo­re­nih sus­ta­va i za­klju­ča­va­nja po­da­ta­ka i pris­tu­pa. Pos­to­je dva na­či­na rje­ša­va­nja tog pi­ta­nja. Jedan je da vla­de do­ne­su jas­na pra­vi­la, a dru­gi je da se us­pos­ta­vi na­čin da za­jed­ni­ce sa­me uprav­lja­ju so­bom. Pri­mjer je neo­vis­nog uprav­lja­nja Nad­zor­ni od­bor ko­ji stva­ra­mo u Fa­ce­bo­oku. Od­lu­ke o sa­dr­ža­ju s ko­ji­ma se ko­ris­ni­ci ne sla­žu mo­ći će pri­ja­vi­ti neo­vis­nom od­bo­ru ko­ji će ima­ti ko­nač­nu od­lu­ku o to­me je li ne­što do­pu­šte­no. Za­la­gat ću se za taj mo­del uprav­lja­nja i, ako us­pi­jem, mo­gao bih pos­ta­vi­ti mo­del svim mrež­nim za­jed­ni­ca­ma, tvr­di Zuc­ker­berg.

Koronavirus u Velikoj Britaniji
ŠTO KAŽU ZVIJEZDE?
Astrologinja koja je predvidjela koronavirus otkriva što nas čeka u idućim mjesecima
Renault Clio LPG
NEOČEKIVANA AVANTURA
Kako je jedan običan Clio završio na neobičnom mjestu
Napišite prvi komentar!

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.