Opći uvjeti pretplate i kluba pretplatnika Moj Večernji

I. OPĆE ODREDBE OPĆIH UVJETA PRETPLATE NA DNEVNE NOVINE „Večernji list“

Ovi Opći uvjeti pretplate na dnevne novine „Večernji list“ (dalje u tekstu: „Uvjeti“), primjenjuju se na prava i obveze koja proizlaze iz Ugovora o pretplati te na prava i pogodnosti članstva u klubu „Moj Večernji“, i smatraju se sastavnim dijelom takvih ugovora. Sklapanjem Ugovora o pretplati smatra se da su u cijelosti prihvaćeni Uvjeti. Nakladnik dnevnih novina „Večernji list“ je Večernji list d.o.o., Oreškovićeva 6H/1, 10010 Zagreb, OIB 92276133102. Ugovaratelj pretplate te izvršitelj svih prava i obveza pretplate u ime i za račun nakladnika Večernji list d.o.o. je društvo Styria medijski servisi d.o.o. (dalje u tekstu: SMS), Oreškovićeva 6H/1, 10010 Zagreb, OIB 29005509482. SMS je ovlašten u ime i za račun Nakladnika s punim pravnim učinkom izvršavati sve radnje i aktivnosti povezane s pretplatom (primjerice: ugovaranje, naplata, komunikacija s pretplatnicima, promjena, otkaz, raskid, zaprimanje i postupanje po prigovorima, organizacija call centra, itd.). Sva očitovanja vezana za pretplatu koja je pretplatnik izjavio SMS-u smatraju se ujedno uredno dostavljenim i priopćenim Nakladniku. Uvjeti su dostupni na https://www.vecernji.hr/opci-uvjeti-pretplate/. 
Nakladnik i/ili SMS pridržavaju pravo izmjene Uvjeta, u kojem slučaju će o tome obavijestiti pretplatnika.  

II. PRETPLATA, SKLAPANJE I IZVRŠAVANJE UGOVORA O PRETPLATI

Pretplatnički odnos zasniva se sklapanjem Ugovora o pretplati između SMS-a i pretplatnika, a predmet Ugovora o pretplati je obveza dostave dnevnih novina „Večernji list“ pretplatniku uz plaćanje odgovarajuće naknade - cijene pretplate. Ugovor o pretplati stupa na snagu i obvezuje SMS i pretplatnika od dana kada SMS primi od pretplatnika potvrdu o suglasnosti za sklapanjem Ugovora o pretplati. 

Ugovor o pretplati, osim u poslovnim prostorijama SMS-a, može biti sklopljen izvan istih te na daljinu. Povodom sklapanja Ugovora o pretplati na daljinu, pretplatniku će biti dostavljeni: Ponuda i obrazac za suglasnost za sklapanje Ugovora o pretplati, predugovorna obavijest iz članka 60. st. 1. Zakona o zaštiti potrošača (Narodne novine, br. 41/2014), Uvjeti te obavijest o pravu pretplatnika na jednostrani raskid Ugovora o pretplati s obrascem za jednostrani raskid Ugovora o pretplati iz članka 65. st. 1. i 2. Zakona o zaštiti potrošača. Povodom sklapanja Ugovora o pretplati izvan poslovnih prostorija SMS-a, pretplatniku će biti dostavljeni: obavijest prije sklapanja Ugovora o pretplati, odnosno predugovorna obavijest iz članka 60. st. 1. Zakona o zaštiti potrošača, Uvjeti, primjerak Ugovora o pretplati te obavijest o pravu pretplatnika na jednostrani raskid Ugovora o pretplati s obrascem za jednostrani raskid Ugovora o pretplati iz članka 65. st. 1. i 2. Zakona o zaštiti potrošača. Ugovor o pretplati sklopljen izvan poslovnih prostorija SMS-a ili na daljinu, pretplatnik može jednostrano raskinuti u roku od 14 (četrnaest) dana bez navođenja razloga. Da bi pretplatnik mogao ostvariti pravo na jednostrani raskid Ugovora o pretplati, mora obavijestiti SMS o svojoj odluci o jednostranom raskidu Ugovora o pretplati prije isteka roka i to nedvosmislenom izjavom poslanom poštom (na adresu: Styria medijski servisi d.o.o., Odjel pretplate, Oreškovićeva 6H/1, 10010 Zagreb), telefaksom (na broj 01/6300 777) ili elektroničkom poštom (na e-mail adresu: pretplata@vecernji.net), u kojoj će navesti svoje ime i prezime, adresu, broj telefona, telefaksa ili adresu elektroničke pošte, a može koristiti i navedeni pisani obrazac za jednostrani raskid Ugovora o pretplati. 

Rok za jednostrani raskid Ugovora o pretplati iznosi 14 (četrnaest) dana od dana kada je pretplatniku ili trećoj osobi koju je pretplatnik odredio, a koja nije prijevoznik, predana u posjed prva pošiljka robe, odnosno dnevnih novina. Ako pretplatnik jednostrano raskine Ugovor o pretplati, SMS će mu izvršiti povrat novca koji je od pretplatnika primio, uključujući i troškove isporuke, bez odgađanja, a najkasnije u roku od 14 dana od dana kada SMS zaprimi odluku pretplatnika o jednostranom raskidu Ugovora o pretplati, osim ukoliko je pretplatnik odabrao drugu vrstu isporuke, a koja nije najjeftinija standardna isporuka koju je SMS ponudio. 

Povrat novca bit će izvršen na isti način na koji je pretplatnik izvršio uplatu. U slučaju da pretplatnik pristaje na drugi način povrata plaćenog iznosa, ne snosi nikakve troškove u odnosu na povrat. Pretplatnik je odgovoran za svako umanjenje vrijednosti robe koje je rezultat rukovanja robom, osim onog koje je bilo potrebno za utvrđivanje prirode, obilježja i funkcionalnosti robe. Prigovori i reklamacije vezani za neurednu i netočnu isporuku te isporuku koja nije izvršena, moraju se izjaviti najkasnije u roku od 15 (petnaest) radnih dana od dana kada je izvršena neuredna ili netočna isporuka odnosno u roku od 15 (petnaest) radnih dana od dana kad je isporuka trebala biti izvršena. Istekom navedenog roka, smatrat će se da je isporuka uredno izvršena, a reklamacije i prigovori se neće uvažavati. Ugovorom o pretplati utvrdit će se period (rok) pretplate i cijena pretplate, ovisno o modelu / dinamici plaćanja koji je odabrao pretplatnik, kao i jedinstvena šifra pretplatnika

Svaka osoba, neovisno o tome je li fizička ili pravna, može sklopiti najviše 3 ugovora o pretplati s Nakladnikom i/ili SMS-om, neovisno o kojem se obliku ugovora o pretplati radi.

III. TRAJANJE I PRESTANAK PRETPLATE

Ukoliko je ugovorena pretplata zaključena na razdoblje kraće od 12 mjeseci, odnosno odabran je jedan od promotivnih modela pretplate, ugovor prestaje istekom ugovorenog perioda. Pretplatnik ima pravo samo jednom iskoristiti pravo na korištenje promotivnog modela pretplate te SMS zadržava pravo odbiti Ugovor o pretplati pretplatnika koji je već to pravo iskoristio, a ponovno želi zaključiti ugovor na promotivni model pretplate. Ugovor o pretplati zaključen na period od minimalno 12 mjeseci, nakon isteka roka od minimalno 12 mjeseci ili ukoliko je ugovorom drugačije utvrđen period, smatrat će se ugovorom na neodređeno vrijeme, pod uvjetom da niti jedna ugovorna strana, najkasnije 60 dana prije isteka ugovorenog perioda pisanom obaviješću, navodeći razlog, ne obavijesti drugu stranu da nema namjeru nastaviti pretplatnički odnos. Ugovor o pretplati na neodređeno vrijeme svaka ugovorna strana može otkazati pisanim putem, navodeći šifru pretplatnika i razlog otkaza, uz otkazni rok od 30 dana. U slučaju prestanka pretplatničkog ugovora prije isteka ugovorenog roka, a iz razloga za koji je odgovoran pretplatnik, pretplatnik gubi pravo na popust i/ili druge pogodnosti koje su mu odobrene pri sklapanju i/ili za vrijeme trajanja ugovora o pretplati. U navedenom slučaju SMS je ovlašten potraživati od pretplatnika naknadu pune cijene za novine koje su mu dostavljane kao promotivni primjerci odnosno razliku do pune cijene za sve primjerke novina koji su isporučeni po nižoj cijeni od prodajne cijene na kioscima, kao i naknadu važeće tržišne cijene novina za sve neplaćene primjerke koji su, odnosno koji bi bili, isporučeni do prestanka ugovora, kao i naknadu cijene (ili odgovarajuću razliku do pune cijene) za sve poklone i/ili druge pogodnosti koje su pretplatniku odobrene kod sklapanja ili za vrijeme trajanja ugovora o pretplati.

IV. PLAĆANJE

Pretplatnik je obvezan pridržavati se ugovorenih rokova i načina plaćanja pretplate. U slučaju kašnjenja s plaćanjem, SMS ima pravo obustaviti daljnje isporuke novina do podmirenja dospjele neplaćene cijene za sve do tada isporučene primjerke novina. U slučaju kašnjenja s plaćanjem dužeg od 30 (trideset) dana, SMS ima pravo raskinuti pretplatnički ugovor s trenutnim učinkom, bez otkaznog roka. Pretplatnik je u svakom slučaju prekida pretplatničkog odnosa dužan podmiriti račun za sve isporučene, a neplaćene primjerke. SMS koristi WSPay sustav za online plaćanja.

Sigurni sustav za online autorizaciju kreditnih kartica u realnom vremenu

WSPay je siguran sustav za online plaćanje, plaćanje u realnom vremenu, kreditnim i debitnim karticama te drugim načinima plaćanja. WSPay kupcu i trgovcu osigurava siguran upis i prijenos upisanih podataka o karticama što podvrđuje i PCI DSS certifikat koji WSPay ima. WSPay koristi SSL certifikat 256 bitne enkripcije te TLS 1.2 kriptografski protokol kao najviše stupnjeve zaštite kod upisa i prijenosa podataka.

Primamo sljedeće kartice: AmericanExpress, Diners, MasterCard, Maestro i Visa. 

American Express Diners Club International Mastercard Hrvatska Visa Mastercard SecureCode Verified by Visa

Zaštita osobnih podataka u skladu sa Općom uredbom o zaštiti podataka Europskog parlamenta i Vijeća broj 2016/679-Uredba te provedbe Opće uredbe o zaštiti podataka

WSPay kao izvršitelj provođenja autorizacije i naplate kreditnih kartica postupa s osobnim podacima u svojstvu izvršitelja obrade te sa osobnim podacima postupa u skladu sa Općom uredbom o zaštiti podataka Europskog parlamenta i Vijeća broj 2016/679 te prema strogim pravilima PCI DSS L1 regulative o zaštititi upisa i prijenosa podataka.

WSPay koristi SSL certifikat 256 bitne enkripcije te TLS 1.2 kriptografski protokol kao najviše stupnjeve zaštite kod upisa i prijenosa podataka.

Osobni podaci koji se koriste u svrhu autorizacije i naplate odnosno u izvršavanja obveza iz Ugovora ili temeljem Ugovora, smatraju se povjerljivim podacima te se ne obrađuju niti koriste osim u svrhe izvršenja ugovora autorizacije i naplate.

WSPay jamči ispunjavanje svih uvjeta određenih važećim propisima o zaštiti osobnih podataka za izvršitelje obrade osobnih podataka, a osobito poduzimanje svih potrebnih tehničkih, organizacijskih i sigurnosnih mjera a to naročito potvrđuje i PCI DSS L1 certifikatom.

Osobni podaci čuvaju se na period definiran posebnim zakonima, a koji reguliraju čuvanje podataka o online transakcijama na području Republike Hrvatske. 

V. PROMJENA DINAMIKE MODELA/PLAĆANJA PRETPLATE

Tijekom trajanja ugovora o pretplati, na njegov pisani zahtjev, pretplatniku se može omogućiti promjena izabrane dinamike plaćanja pretplate. Promjenom dinamike/modela plaćanja ugovorena cijena pretplate mijenja se sukladno utvrđenim cjenikom pretplate za određenu dinamiku/model plaćanja. Ukoliko je pretplatnik temeljem određenog modela/dinamike pretplate ostvario ili ima pravo na određene pogodnosti temeljem ranije izabrane dinamike plaćanja pretplate (npr. gratis primjerci, pokloni i sl.), promjenom modela/dinamike plaćanja, takve pogodnosti prestaju, osim iznimno, ukoliko su iste i za novo izabranu dinamiku/model plaćanja. U slučajevima promjene modela/dinamike plaćanja uslijed čega pretplatnik više ne ostvaruje pogodnosti, SMS pridržava pravo potraživanja naknade cijene za promotivno dostavljene novine kao i naknade za vrijednosti poklona ili drugih pogodnosti, koje su pretplatniku odobrene upravo zbog izbora ranijeg modela/ dinamike plaćanja pretplate.

VI. KLUB PRETPLATNIKA „MOJ VEČERNJI“

1. Članstvo u Klubu
1.1. Pretplatnicima Večernjeg lista tiskanih i digitalnih izdanja te projekata omogućuje se članstvo u klubu „Moj Večernji” čim steknu svojstvo pretplatnika na redovitu pretplatu koja je sklopljena na period duži od 3 mjeseca.
1.2. Članstvo u klubu „Moj Večernji” je besplatno.
1.3. Večernji list d.o.o. se obvezuje se da će sve osobne podatke članova kluba „Moj Večernji ”koristiti u skladu sa zakonom te isključivo za vlastite marketinške potrebe ili u svrhu unapređivanja usluge pretplate kao i dostavu obavijesti o posebnim pogodnostima ili informacija o članstvu članovima kluba.
1.4. Podaci o članu (ime, prezime, adresa itd.) moraju biti istiniti, Večernji list d.o.o., ne odgovara za zakašnjelu, izgubljenu ili pogrešno adresiranu poštu zbog pogrešno navedene adrese ili neobavještavanja o promjeni adrese, a biti će promijenjeni jedino ako član o tome prethodno obavijesti Večernji list.
1.5. Pružatelj usluge članstva i pogodnosti u Klubu je Večernji list d.o.o., Oreškovićeva 6H/1, 10010 Zagreb, OIB: 92276133102.

2. Pogodnosti članstva u Klubu
2.1. Član Kluba ima pravo na pogodnosti koje će Večernji list d.o.o. organizirati za svoje pretplatnike.
2.2. Član Kluba može osvajati nagrade kao i ostvarivati pravo na promotivne proizvode.
2.3. Nagrade ili promotivne proizvode koji se dodjeljuju članu Kluba neprenosive su i može ih iskoristiti samo član Kluba „Moj Večernji”.
2.4. O načinu preuzimanja nagrada i promotivnih proizvoda svaki član kluba „Moj Večernji” bit će primjereno obaviješten, i iste se u pravilu dostavljaju putem pošte ili kurirske službe uz mogućnost osobnog preuzimanja.

3. Prestanak članstva
3.1. Članstvo u Klubu uvijek prestaje zadnjim danom aktivne i plaćene pretplate na Večernji list tiskana i digitalna izdanja i projekte.
3.2. Članstvo u Klubu može prestati i na pisani zahtjev člana.

VII. OBAVIJESTI

Sve obavijesti vezane za pretplatu pretplatnik dostavlja na: Styria medijski servisi d.o.o., Oreškovićeva 6H/1, 10010 Zagreb. Sve obavijesti vezane za članstvo u Klubu pretplatnik dostavlja na: Večernji list d.o.o., Oreškovićeva 6H/1, 10010 Zagreb. Pretplatnik sve prigovore i reklamacije vezano uz pružanje usluga koje su predmetom ovih Općih uvjeta može dostaviti poštom (na adresu: Styria medijski servisi d.o.o., Odjel pretplate, Oreškovićeva 6H/1, 10010 Zagreb), telefaksom (na broj 01/6300 777) ili elektroničkom poštom (na e-mail adresu: pretplata@vecernji.net), ili osobno, putem kutije za primanje prigovora koja se nalazi u poslovnim prostorijama SMS-a. Za sve sporove između ugovornih strana koji proizlate ili mogu proizaći s osnova pretplate i pretplatničkog odnosa je isključivo mjesno nadležan sud u Velikoj Gorici (fizičke osobe) odnosno isključivo je njesno nadlažan Trgovački sud u Zagrebu (pravne osobe).

Vrijedi od: 17.01.2023.