Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 142
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
HBOR objavljuje

Poziv za podnošenje ponuda za otkup dijela potraživanja

HBOR
Foto: Promo
25.01.2019.
u 09:40

osiguranog založnim pravima na nekretninama koje predstavljaju dio turističkog naselja Zelena Punta na otoku Ugljanu

Hrvatska banka za obnovu i razvitak (u daljnjem tekstu: HBOR) objavljuje:

PONIŠTENJE POZIVA ZA PODNOŠENJE PONUDA ZA OTKUP POTRAŽIVANJA – dio turističkog naselja Zelena Punta na otoku Ugljanu

- objavljenog 9.10.2018. na web stranici HBOR-a i 10.10.2018. u javnim glasilima Večernji list i Poslovni dnevnik, za otkup potraživanja HBOR-a prema korisniku kredita, pravnoj osobi u stečaju (u daljnjem tekstu: Korisnik kredita), u iznosu od 65.152.022,75 HRK sa zateznom kamatom obračunatom do 30. rujna 2018., te nadalje objavljuje:

POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDA ZA OTKUP DIJELA POTRAŽIVANJA – osiguranog založnim pravima na nekretninama koje predstavljaju dio turističkog naselja Zelena Punta na otoku Ugljanu

1. HBOR ima prema korisniku kredita, pravnoj osobi u stečaju (u daljnjem tekstu: Korisnik kredita) potraživanje po dva ugovora o kreditu, koje na dan 31.12.2018. godine zajedno s pripadajućim zateznim kamatama iznosi ukupno 66.409.081,00 HRK.

2. HBOR objavljuje poziv za podnošenje ponuda za otkup dijela potraživanja iz točke 1. ovog Poziva, u iznosu od 44.000.000,00 HRK (u daljnjem tekstu: Dio potraživanja). HBOR će s odabranim najpovoljnijim ponuditeljem, s kojim će zaključiti ugovor o kupoprodaji Dijela potraživanja, naknadno definirati točan iznos potraživanja po pojedinom ugovoru o kreditu koji će biti predmet otkupa.

3. Za otkup Dijela potraživanja HBOR će prenijeti isključivo založna prava na nekretninama koje su dio turističkog naselja Zelena Punta, smještenog u Općini Kukljica na otoku Ugljanu, i to:

  • Založno pravo prvog i drugog reda na nekretninama upisanim kod Općinskog suda u Zadru, zemljišnoknjižni odjel Zadar, katastarska općina: 334723, Kukljica, u zk.ul. 1179, zk.ul. 2528 i zk.ul. 1519, u naravi šuma (zemljište), bungalovi i apartmanske zgrade, te
  • Založno pravo trećeg i četvrtog reda na nekretnini upisanoj kod Općinskog suda u Zadru, zemljišnoknjižni odjel Zadar, katastarska općina: 334723, Kukljica, u zk.ul. 1754, u naravi zemljište, bungalovi, skladište i restoran s recepcijom, koje nekretnine služe kao osiguranje po oba ugovora o kreditu, te
  • Založno pravo prvog reda na nekretnini upisanoj kod Općinskog suda u Zadru, zemljišnoknjižni odjel Zadar, katastarska općina: 334723, Kukljica, u zk.ul. 1336, u naravi šuma (zemljište) i zgrada (restoran), koja nekretnina služi kao osiguranje po jednom od ugovora o kreditu.

HBOR ne jamči za naplativost potraživanja i/ili kvalitetu osiguranja.

4. Ponude se podnose u pisanom obliku, a moraju sadržavati ime i prezime odnosno tvrtku ponuditelja, OIB, prebivalište odnosno sjedište pravne osobe, izvadak iz sudskog registra za pravne osobe, cijenu za otkup Dijela potraživanja te način i rok plaćanja, ne duži od 60 dana od dana sklapanja ugovora o kupoprodaji Dijela potraživanja.

U ponudi je potrebno navesti da je ponuda obvezujuća te da obvezuje ponuditelja 45 dana od zadnjeg dana roka za podnošenje ponuda. U slučaju da HBOR ne donese odluku o prihvatu najpovoljnije ponude u navedenom roku, pozvat će ponuditelje da se izjasne o produljenju obvezatnosti dostavljenih ponuda. Ponuda koja bude prihvaćena unutar roka obvezatnosti dostavljenih ponuda, obvezuje ponuditelja na sklapanje ugovora o kupoprodaji Dijela potraživanja.

5. Ponude u pisanom obliku dostavljaju se na adresu: HBOR, Strossmayerov trg 9, 10 000 Zagreb, izravno u pisarnicu ili preporučenom pošiljkom, u zatvorenoj omotnici s naznakom   „Ne otvarati – Direkcija rizičnih plasmana, Poziv za podnošenje ponuda za otkup dijela potraživanja.“ Kao dan dostave smatra se dan zaprimanja ponude u HBOR.

6. Rok za podnošenje ponuda je zaključno do 5.2.2019. do 12:00 sati. Zakašnjele i nepotpune ponude se neće razmatrati.

7. Ponuditelji su u ponudi obvezni dostaviti:

- dokaz o raspoloživosti sredstava za plaćanje ponuđene cijene za otkup Dijela potraživanja i to izvod iz poslovnog računa ponuditelja ili izvod iz poslovnog računa povezane osobe (povezanim osobama smatraju se osobe sukladno Općem poreznom zakonu), te

- dokaz o izvršenoj uplati jamčevine u visini 10% ponuđene cijene za otkup Dijela potraživanja u korist računa HBOR-a, IBAN  HR4224930031011111116, poziv na broj: 04 42005-7200-249190, opis plaćanja: podnošenje ponuda za otkup dijela potraživanja.

8. Ponuditeljima čija ponuda ne bude prihvaćena, jamčevina će biti vraćena u roku od 8 dana od dana dostave obavijesti o neprihvaćanju njihove ponude, odnosno u roku od 8 dana od kada ponuditelj zatraži povrat jamčevine, a nakon što je njegova ponuda prestala biti obvezujuća.

9. Ponuditelju čija ponuda bude prihvaćena i s kojim će se sklopiti ugovor o kupoprodaji Dijela potraživanja jamčevina će biti uračunata u kupoprodajnu cijenu. U slučaju da ponuditelj čija ponuda bude prihvaćena odbije sklopiti ugovor o kupoprodaji Dijela potraživanja, HBOR zadržava njegovu jamčevinu.

10. HBOR zadržava pravo ne prihvatiti niti jednu pristiglu ponudu za otkup Dijela potraživanja ili poništiti ovaj Poziv i pritom ne snosi materijalnu ili drugu odgovornost prema ponuditeljima, niti ima obvezu obavijestiti ih o razlozima za takav postupak.

11. Sve dodatne informacije zainteresirani mogu dobiti kod HBOR-a, Strossmayerov trg 9,  10000 Zagreb, Direkcija rizičnih plasmana, tel. 01 4591 641, email: prodajapotrazivanja@hbor.hr.

Želite prijaviti greške?

Još iz kategorije